Från svenska

Till svenska

FAT – Föreningen Auktoriserade Translatorer


FAT är en sammanslutning av statligt auktoriserade översättare.

 

Föreningens medlemmar

  • utför kvalificerade översättningar
  • har lagstadgad tystnadsplikt
  • arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler
  • tillämpar en av föreningen rekommenderad taxa
  • har rätt att använda officiell stämpel för bestyrkande

Föreningens medlemmar representerar fler än 30 auktorisationsspråk utför alla slags översättningar till / från respektive auktorisationsspråk och åtar sig uppdrag från myndigheter, företag och privatpersoner. Vissa translatorer har auktorisation för översättning både till och från svenska.

 

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet (fram till 30/6 1994) av Kommerskollegium) efter att ha genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha translatorsauktorisation.